لطیفه‌های بانمک برای کودکان !

مجموعه: سرگرمي کودکان لطیفه‌های بانمک برای کودکان ! جوراب های لنگه به لنگهیک همسایه دلسوز دختر کوچولویی را که به مدرسه می رفت، متوقف ساخت و گفت: کوچولو! عجب جوراب های عجیبی به پا کرده ای، یک لنگه قرمز و یک لنگه آبی!دختر کوچولو با صدای بچه گانه اش گفت:عجیب …